Valmennukset ja koulutukset

Ihmisiä kiinnostavat toiset ihmiset. Siksi jokainen organisaatio tarvitsee kasvoikseen samaistuttavia johtajia ja asiantuntijoita. Viestin tiivistäminen ymmärrettäväksi, uskottavaksi ja selkeäksi vaatii kuitenkin harjoitusta. Valmennuksissamme osallistujat pääsevät aina harjoittelemaan taitojaan käytännössä – oli kyse sitten esiintymisestä, puheen pitämisestä, haastattelusta tai kriisiviestinnästä.

Hyvätkään esiintymistaidot eivät auta, jos viesti on epäselvä. Siksi valmennuksissamme keskitytään aina viestien muotoilun ja sanoituksen lisäksi myös niiden sisältöön.

Valmennamme asiakkaitamme pääsääntöisesti kolmenlaisissa tilanteissa:

  • Yleinen esiintymis- ja mediavalmennus, jossa halutaan kasvattaa yksittäisen henkilön tai isomman ryhmän esiintymis- ja haastattelutaitoja.
  • Valmennus tiettyyn tilanteeseen, esimerkiksi tulossa oleva haastattelutilanne tai puhe.
  • Kriisivalmennukset, joissa harjoitellaan esiintymistä haastavassa ja paineisessa tilanteessa.

Oli esiintymisesi suunnattu toimittajalle, asiakkaalle, henkilökunnalle, päättäjille tai muulle juuri sinulle tärkeälle sidosryhmälle, Tekirin valmennusten avulla löydät omat vahvuutesi esiintyjänä.

Autamme sanoittamaan vaikeita asioita ja ilmiöitä sekä etsimään esimerkkejä, joiden kautta vaikeat asiat ovat helpommin ymmärrettäviä. Valmennuksen tavoitteena on kannustaa ja antaa asiakkaillemme hyvät valmiudet ja itsevarmuutta esiintymis- ja haastattelutilanteisiin.

Valmennuksien lisäksi järjestämme asiakkaillemme räätälöityjä koulutuksia kaikilta viestinnän eri osa-alueilta.

Tekirin valmennuspalveluita ovat  

Mediavalmennus

Mitä: Mediavalmennuksessa käydään läpi median kanssa toimimisen perusteita. Miten toimia ennen haastattelua, haastattelun aikana ja haastattelun jälkeen? Miten sanomalehteen tulevan jutun haastattelu eroaa radio- tai TV-haastattelusta? Miten saan oman viestini muotoiltua kiinnostavasti ja ymmärrettävästi? Valmennuksia voidaan järjestää yksittäisinä valmennuksina tai useamman valmennuksen sarjana, jossa joka kerralle on valittu tarkempi teema.

Tekirin toimintatapa: Valmennus pitää sisällään tiiviin teoriaosuuden ja havainnollistavia esimerkkejä sekä osallistujille räätälöidyt harjoitukset ja henkilökohtaiset palautteet. Monella tekirläisellä on toimittajataustaa. Tunnemme hyvin median toimintatavat ja näkökulmat.

Lopputulos: Valmennuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät paremmin median toimintaa ja toimittajan ajatusmaailmaa. Valmennettavat osaavat muotoilla oman viestinsä kohderyhmälle sopivasti, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Valmennuksen tavoitteena on auttaa jokaista osallistujaa löytämään oman vahvuutensa esiintyjänä ja kannustaa heitä yhteistyöhön median kanssa.

Esiintymisvalmennus

Mitä: Esiintymisvalmennuksessa keskitytään esiintymisen perusteiden kehittämiseen ja jokaisen valmennettavan omien vahvuuksien löytämiseen esiintyjänä. Millainen on hyvä esitys? Mitkä ovat yleisimmät sudenkuopat esityksen valmistelussa? Miten hallitsen esiintymisjännitystä? Valmennuksia voidaan järjestää yksittäisinä valmennuksina tai useamman valmennuksen sarjana, jossa joka kerralle on valittu tarkempi teema. 

Tekirin toimintatapa: Hyvät esiintyjät eivät ole yhdestä puusta veistettyjä. Tekirin esiintymisvalmennuksissa keskitytään jokaisen henkilökohtaisten vahvuuksien vahvistamiseen ja oman esiintymistyylin löytämiseen. Valmennus pitää sisällään keskustelevan teoriaosuuden, käytännön harjoitukset kaikille osallistujille sekä henkilökohtaisen, kannustavan ja rakentavan palautteen.

Lopputulos: Esiintymisvalmennuksen jälkeen osallistuja tuntee omat vahvuutensa ja kehityskohteensa esiintyjänä. Osallistujat saavat konkreettisia vinkkejä tulevien esitystensä valmisteluun ja pitämiseen. Tavoitteena on, että osallistujat saavat valmennuksesta inspiraatiota, intoa ja itsevarmuutta omiin tuleviin esiintymisiinsä.

Kriisivalmennus

Mitä: Kriisi voi yllättää minkä tahansa organisaation, joten kriisiviestintään kannattaa varautua jo etukäteen. Kriisivalmennuksissa käymme läpi mainekriisin etenemistä, viestinnän tärkeimpiä huomioitavia asioita ja vaaranpaikkoja. Mistä kriisin tunnistaa? Miten kriisiviestintä eroaa tavallisesta viestinnästä? Kuinka valmistaudun haastavaan esiintymistilanteeseen tai haastatteluun? Kriisivalmennuksien tavoitteena on harjoitella esiintymistä ja viestien kiteyttämistä haastavassa tilanteessa. Järjestämme asiakkaillemme myös kriisiviestintäsimulaatioita, joissa esimerkiksi yrityksen johtoryhmä pääsee testaamaan realistisen kriisitilanteen hoitoa käytännössä.

Tekirin toimintatapa: Tekir on Suomen kokenein ja luotetuin kriisiviestinnän kumppani. Valmennuksemme perustuvat vankkaan kokemukseemme tosielämän kriisitilanteiden hoidosta. Perehdymme aina asiakkaidemme toimialaan ja organisaatioon ja autamme asiakkaita tunnistamaan heille todennäköisimpiä riskejä. Kriisiviestintävalmennuksiimme kuuluu teoriaosuus ja käytännön harjoitukset, joiden tavoitteena on valmistaa osallistujien viestinnän onnistuminen kaikkien haastavimmissakin tilanteissa.

Lopputulos: Osallistujat ymmärtävät aiempaa paremmin maineen merkityksen organisaatiolle. He tunnistavat mahdolliset kriisitilanteet ja osaavat toimia ja viestiä kriisitilanteen edellyttämällä tavalla. Osallistujat ymmärtävät millainen rooli viestinnällä ja puhehenkilöiden onnistumisella kriisin keskellä on ja saavat itsevarmuutta esiintymiseensä myös silloin, kun kysymykset eivät ole helppoja ja mukavia.

Vaikuttajavalmennukset

Mitä: Vaikuttajaviestinnän valmennuksessa vahvistetaan ymmärrystä poliittisten päättäjien, valmistelijoiden ja ylimpien virkamiesten kanssa toimimisesta ja harjoitellaan oman viestin muokkaamista heidän toimintaympäristöönsä. Valmennuksia voidaan järjestää yksittäisinä, tiettyyn tapaamiseen sparraavana tai laajempana kokonaisuutena hyvistä toimintatavoista ja niiden soveltamisesta erilaisiin tilanteisiin.

Tekirin toimintatapa: Valmennus pitää sisällään tiiviin teoriaosuuden ja havainnollistavia esimerkkejä sekä osallistujille räätälöidyt harjoitukset ja henkilökohtaiset palautteet. Tunnemme hyvin politiikan toimintaympäristön, toimintatavat ja näkökulmat, jotka huomioidaan valmennuksessa.

Lopputulos: Valmennuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät paremmin poliittista toimintaympäristöä ja osaavat muotoilla oman viestinsä kohderyhmälle sopivasti, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi.

Työyhteisöviestinnän valmennukset

Mitä: Viestintä kuuluu nykyään tavalla tai toisella jokaisen työhön. Hyvä työyhteisöviestintä on hyvän työilmapiirin ja työntekijöiden hyvinvoinnin edellytys. Työyhteisöviestinnän valmennuksissa käymme läpi työyhteisöviestinnän perusteita. Kuinka saada työntekijät ymmärtämään viestinnän merkitys omassa työssään? Mistä työyhteisöviestinnän suunnittelussa pitäisi lähteä liikkeelle ja millaisia asioita huomioida? Kuinka löytää omalle työyhteisölle parhaat käytännöt viestintään? Valmennuksissa jokainen osallistuja pääsee harjoittelemaan omassa työroolissaan tärkeää työyhteisöviestinnän tilannetta.

Tekirin toimintatapa: Tekirin ote työyhteisöviestintään on suunnitelmallinen ja oivalluttava, mutta ketterä ja ratkaisukeskeinen. Valmennuksiin kuuluu asiakkaalle räätälöity teoriaosuus ja konkreettiset, käytännönläheiset harjoitukset ja henkilökohtainen palaute.

Lopputulos: Osallistujat ymmärtävät aiempaa paremmin työyhteisöviestinnän merkityksen koko organisaation yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi osallistujat tunnistavat omat vahvuutensa ja kehityskohteensa ja saavat konkreettisia vinkkejä oman viestintänsä kehittämiseen. Tunteisiin vetoava ja epäkohtiin rohkeasti puuttuva sisäinen viestintä auttaa suuntaamaan koko organisaationne kohti ratkaisukeskeisyyttä: miten työyhteisö voi yhdessä hyödyntää toimintaympäristön mahdollisuudet ja ratkoa haasteet liiketoiminnan hyväksi.

Viestintäkoulutukset

Mitä: Me jaamme mielellämme osaamistamme ja tietoamme eteenpäin ja koulutamme asiakkaitamme kaikissa viestinnän eri osa-alueissa. Koulutuksemme ovat osallistavia, mutta toisin kuin valmennuksiin, niihin ei kuulu henkilökohtaisia harjoituksia. Järjestämme koulutuksia muun muassa kriisiviestinnästä, vaikuttajaviestinnästä, sosiaalisesta mediasta, mediaviestinnästä ja työyhteisöviestinnästä.

Tekirin toimintatapa: Tutustumme aina asiakkaidemme toimialaan ja tilanteeseen ja räätälöimme koulutukset asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Kokoamme tiimiin aina parhaat asiantuntijamme. Koulutuksemme ovat innostavia, oivalluttavia ja osallistavia.

Lopputulos: Koulutuksiemme tavoitteena on aina herättää uusia oivalluksia osallistujissa. Uskomme kiinnostavien ja innostavien esimerkkien voimaan ja yhdessä tekemiseen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Lue lisää ajatuksiamme viestinnästä