Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Tekir Oy (jäljempänä Tekir) Lautatarhankatu 6, 00380 Helsinki
Puhelin: 050 3299439

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Tekir Oy / Tietosuoja, Lautatarhankatu 6, 00380 Helsinki tekir@tekir.fi

3. Rekisterin nimi 

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on asiakas- tai palvelussuhde tai muu niihin verrattava suhde Tekirin toimintaan, henkilön tai yhteisön Tekirille antama toimeksianto tai Tekirin ja rekisteröidyn välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Tietojen käsittely voi perustua myös henkilön suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyperusteena voi myös olla asialliseen yhteyteen perustuva Tekirin oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa tietyin edellytyksin siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä sopimussuhteen perusteella.

Asiakas- ja markkinointirekisterin käyttötarkoituksia ovat:
• Yhteydenpito ja asiakassuhteen hoito henkilöön ja asiakkaisiin
• Sähköinen viestintä rekisteröidylle
• Muu Tekirin toiminnan kannalta välttämätön henkilötietojen käsittely

5. Rekisterin tietosisältö ja säilyttäminen
Asiakas- ja markkinointirekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
– Etunimi
– Sukunimi
– Asema
– Asiakasliitos
– Tieto päätöksentekijäroolista
– Puhelin, matkapuhelin, faksi
– Email
– Rooli yrityksessä
– Yhtiö ja sen yhteystiedot
– Skypenimi
– LinkedIn-osoite
– Facebook-osoite
– Twitter-osoite
– Google+ -osoite
– IP-puhelin
– IP-osoite
– Maa
– Tieto yrityksen yhteyshenkilönä toimimisesta
– Tiedot viestintäkielloista ja kohderyhmistä
– Aikamerkinnät suostumuksista, suostumuksen antamisen kanavasta ja tietojen muutoksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilöön liittyviä tietoja kerätään henkilöltä itseltään sopimuksenteon tai sen valmistelun yhteydessä, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, tapahtumiin osallistumisen yhteydessä, Tekirin edustajan ja henkilön välisten tapaamisten ja kommunikoinnin yhteydessä sekä tarvittaessa ja lainsäädännön sen salliessa, myös julkisista lähteistä. Henkilöön liittyviä tietoja voidaan myös kerätä hänen vieraillessaan Tekirin hallinnoimilla internetsivuilla sekä henkilön rekisteröityessä sähköisen viestinnän tilaajaksi.
Henkilön tietoja voidaan päivittää ja tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi väestötietojärjestelmistä. Henkilöön liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa henkilöille informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Tekirin markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa rekisteröidyn tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai rekisteröidyn suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, kontaktointi-, osallistuja-, tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Pääsääntöisesti Tekir ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain Tekirin määrittelemät henkilöt, sekä Tekirin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

9. Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö kohdassa kaksi (2.) mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle ja todistamalla henkilöllisyys luotettavalla tavalla.

10. Tiedon korjaaminen 
Rekisteröity voi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla siitä kohdassa kaksi (2.) mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilöille.
Tekir voi huolehtia henkilötietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä henkilö- ja yhteystietoja kohdassa 6 kuvatuista lähteistä.

11. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
Henkilöllä on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja ilmoittamalla siitä suoramarkkinointiviestin yhteydessä olevan linkin kautta tai ilmoittamalla suostumuksen perumisesta Tekirin rekistereistä vastaavalle.
Kun henkilö ei ole antanut Tekirille lainkaan suostumuksia, ei hänelle kohdenneta Tekirin suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia. Henkilö saa kuitenkin aina asiakassuhteen tai vastaavan suhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista viestintää. Yhteisöille suunnattuun suoramarkkinointiin sovelletaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Teknisen kehityksen ja Tekirin palvelujen mahdollisten muutosten johdosta Tekir pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.